Skip to main content

Detail autorityVazby: Ford GPA
Vazby: GAZ-46 MAV
Vazby: GMC DUKW
Vazby: PT-76
Vazby: Volkswagen Schwimmwagen
Vazby: Škoda 973
Vazby: vojenská vozidla